• KODEKS UCZNIA

    •  

     KODEKS UCZNIA

     Szkoły Podstawowej nr 319

     im. Marii Kann w Warszawie


      

     § 1.

     UCZEŃ W SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI

     Każdy uczeń jako człowiek bez względu na swój wiek i funkcję w szkole:

     MA PRAWO DO:

     1. Poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swojej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych.
     2. Rzetelnej, sprawiedliwej i jawnej oceny swego zachowania i postępów w nauce.
     3. Oczekiwania od wychowawcy, nauczycieli, dyrektora szkoły pomocy i odpowiedzi na zadawane pytania.
     4. Przedstawiania nauczycielowi, wychowawcy i dyrektorowi szkoły różnych propozycji związanych z nauką i rozrywką.

      

     MA OBOWIĄZEK:

     1. Przestrzegania zasady poszanowania godności osobistej, dobrego imienia innych oraz cudzej własności.
     2. Schludnie i estetycznie wyglądać i ubierać się.
     3. Jeśli sprawuje jakąś funkcję w szkole, nie wolno mu jej nadużywać i wykorzystywać do osiągania własnych celów.

      

     NIE MA PRAWA DO:

     1. Wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub statusu materialnego do naruszania godności i praw innego człowieka.
     2. Opuszczania budynku szkoły od momentu rozpoczęcia do zakończenia zajęć lekcyjnych.

      

     Każdy członek szkolnej społeczności odpowiada, proporcjonalnie do dojrzałości, wieku, kwalifikacji czy funkcji, za szkody uczynione drugiemu człowiekowi.

     § 2.

     LEKCJA:

     Lekcja jest główną formą procesu nauczania i wychowania przyjętego przez szkołę.

      

     UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

     1. Znajomości celu lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych.
     2. Jasnego, zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji.
     3. Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji lub przy odrabianiu pracy domowej.
     4. Wskazania, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz do jego oceny.

      

     UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK:

     1. Brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji.
     2. Punktualnie przychodzić na lekcję.
     3. Starannie prowadzić zeszyt, zgodnie z wymogami nauczyciela.
     4. Posiadać dzienniczek ucznia, jeżeli nie korzysta z e-Dziennika.
     5. Uczestniczyć w sprawdzianach i pracach kontrolnych, a w razie nieobecności, uzupełnić je w uzgodnionym terminie.
     6. Uzupełniać braki wynikające z absencji.
     7. Usprawiedliwić nieobecności w ciągu 7dni.

     § 3.

     OCENIANIE

     UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

     1. Poznania kryteriów i zasad oceniania obowiązujących w naszej szkole.
     2. Sprawiedliwości i jawności w ocenianiu.
     3. Zgłoszenia chęci poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w ustalonym terminie
     4. Znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli oraz wymagań jakim będą musieli sprostać.
     5. Najwyżej 2 sprawdzianów w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1 sprawdzian dziennie.
     6. Określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisanie tego faktu w e-Ddienniku, zakładce TERMINARZ.
     7. Otrzymania ocenionych przez nauczyciela sprawdzianów w ciągu 2 tygodni.

      

     UCZNIOWIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA:

     1. Unikanie sprawdzianów.
     2. Uniemożliwienie nauczycielowi prawidłowego oceniania ich postępów.

      

     UWAGA

     Kartkówka – obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów (stosowana zamiast odpowiedzi ustnej) – czas trwania około 15 minut.

     Sprawdzian = praca kontrolna = praca klasowa obejmuje materiał działu tematycznego – czas trwania – 1 godzina lekcyjna (dopuszczalne 2 godziny lekcyjne – język polski).

     § 4.

      PRZERWA

     UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

     1. Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, stąd lekcje nie mogą być przedłużane.
     2. Zjedzenia drugiego śniadania w czasie przerwy śniadaniowej.
     3. Odpoczynku w czasie przerw świątecznych, a więc nie powinien być obciążany pracami domowymi.

      

     UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK:

     1. Zachowywać się w czasie przerwy w sposób kulturalny, nie zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych uczniów.

      

     §5.

     NAGRODY I KARY

     I.    NAGRODY.

     1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:
     • bardzo dobre wyniki w nauce,
     • pomoc w nauce kolegom,
     • reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach sportowych itp.,
     • aktywność pozalekcyjną (np.: udział w przedstawieniach szkolnych, redagowanie gazety szkolnej, udział w akcjach organizowanych na terenie szkoły).
     1. Nagrodami mogą być: książka, dyplomy, pochwały nauczycieli, oceny, nagrody rzeczowe, nagrody pieniężne, publiczne pochwalenie przez dyrektor szkoły.

      

     II.   KARY.

     1. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie Kodeksu Ucznia i regulaminu szkoły:
     • upomnieniem wychowawcy klasy,
     • upomnieniem lub naganą dyrektor szkoły,
     • upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów,
     • zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
     • obniżeniem oceny z zachowania,
     • przeniesieniem do równoległej klasy  w szkole,
     • przeniesieniem do innej szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej skierowany do Kuratora Oświaty.
     1. Wykonanie kary może zostać zawieszone po uprzednim spisaniu kontraktu uczniem.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 319 im. M. Kann
   • sp319@eduwarszawa.pl
   • sekretariat czynny: ul. ZWM godz. 8:00 - 16:00 tel. (22) 643 45 14 fax. (22) 643 45 16 sekretariat Wokalna godz. 8:00-16:00 kom. +48 515 185 768 22 370 23 21 Świetlica (22) 643-45-14 w. 110 Pedagog szkolny (22) 643-45-14 w. 108 Psycholog (22) 370-23-21 Pielęgniarka (22) 643-45-14 w. 109
   • ul. Związku Walki Młodych 10 02 - 786 Warszawa ul. Wokalna 1 02-787 Warszawa 02-786 Warszawa Poland
   • sp319@eduwarszawa.pl
   • lucyna.seweryn-szczeblewska@sp319.pl
  • Logowanie