• HISTORIA SZKOŁY

    •  

           

     Szkoła Podstawowa nr 319 rozpoczęła pracę 1 września 1983 roku. Początkowo uczniowie uczyli się w lokalach zastępczych. Dopiero 12 grudnia weszli do nowego budynku szkoły, (od tego czasu co roku 12.12 obchodzimy urodziny szkoły)jako szkoła elementarna dla uczniów klasy 0 - III.

     Jej pierwszym dyrektorem była pani Krystyna Ładzińska. To ona nadzorowała ostatnie prace budowlane i pod jej kierunkiem odbywało się wyposażenie sal lekcyjnych.

     Od 1991 roku dyrektorem szkoły została pani Sabina Januszko, a wicedyrektorem pani Maria Warunek-Stachurska.

     Rok szkolny 1993/94 to pierwszy rok pełnej ośmioklasowej szkoły podstawowej  –  SZKOŁY DOBREGO SĄSIEDZTWA, oraz był to rok w którym wspólnie z rodzicami podjęliśmy decyzję o konieczności  rozbudowy budynku. Rozpoczęliśmy działania: poprzez akcje zarobkowe (sprzedaż cegiełek, organizowanie koncertów – wiosennych i jesiennych (filmy), aukcji prac uczniów i nauczycieli, sprzedaż ciast pieczonych przez rodziców) zebraliśmy około 120 mln  zł. Kwota ta pozwoliła zamówienie i opłacenie  projektu architektonicznego rozbudowy placówki.

     8 kwietnia 1994 roku odbyło się uroczyste podpisanie ważnego dla całej społeczności szkolnej dokumenty - KODEKSU UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 319. Dokument ten podpisali reprezentanci  uczniów, nauczycieli i dyrekcja szkoły.

     Etapy rozbudowy:

     I. od 01.09.1995 powierzchnia budynku zwiększa się o 478 m2. Dobudowano dwie sale lekcyjne na parterze  –  pracownię polonistyczną i fizyko-chemiczną,

     II. rok szkolny 1996/97 – dobudowano II piętro z 3 salami lekcyjnymi,

     III. rok szkolny 1999/2000 – dobudowano dodatkowe piętro z dwiema salami lekcyjnymi, przebudowano trzy sale na parterze, dobudowano łącznik i salę gimnastyczną. Powierzchnia budynku wzrosła o ponad 1000 m2.

     Ważnym rokiem  dla historii szkoły był   rok szkolny 1995/96. 11 maja 1996 roku nadano szkole imię Marii Kann – harcerki, pisarki, wielkiej przyjaciółki dzieci i młodzieży. Uroczystość odbyła się z udziałem rodziny Patronki oraz Jej koleżanek i współpracowników. Przewodniczący Rady rodziców przekazał szkole  sztandar, którego projekt wykonało dwoje uczniów.

     Od 1 września 1999 roku szkoła została przekształcona w sześcioletnią szkołę o strukturze organizacyjnej I–VI  z klasami terapeutycznymi.

     Od 1 września 2000 roku nasza placówka jest szkołą o strukturze organizacyjnej klas I –VI z klasami sportowymi.

     Klasy terapeutyczne pracują teraz w SP 322.

     18 czerwca 1996 roku  mury szkolne opuścili pierwsi absolwenci, którzy w 100% dostali się do szkół średnich. Ostatni rocznik klas VIII zakończył edukację podstawową w czerwcu 2000 roku.

     Od 1 września 2000 roku nasza placówka jest szkołą o strukturze organizacyjnej klas 0–VI   z klasami sportowymi.

     Kiedy  cała  Polska  przygotowywała  się  do  referendum  akcesyjnego  przed przystąpieniem  do  Unii  Europejskiej,  rozpoczęto  edukację  europejską. 23 października  2001  roku  powstał  Klub  Europejski.

     Rok szkolny 2006/2007 - pracę na stanowisku dyrektora szkoły kończy pani Sabina Januszko.

     Rok szkolny 2007/2008  -  konkurs na dyrektora szkoły wygrała pani Izabela Konwerska-Barciak,a stanowisko  wicedyrektora  objęła p.Agnieszka Kaczor.

     Od września 2009 roku stanowisko wicedyrektora objęła pani Katarzyna Gierz. 

     Obecnie funkcję wicedyrektora pełnią: pani Katarzyna Jeżewska, pani Małgorzata Pobocha i pani Wioleta Popko.

     Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann w Warszawie mieści się przy ul. zwm 10. Jest szkołą publiczną, organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Mazowiecki Kurator Oświaty.

     Szkoła zlokalizowana jest na terenie Dzielnicy Ursynów i od 30 lat wpisujemy się w krajobraz dzielnicy, gdzie realizujemy ideę naszej szkoły – Szkoły Dobrego Sąsiedztwa – szkoły przyjaznej dziecku, zapewniającej mu poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i radości.

     Głównym zadaniem szkoły jest troska o wszechstronny rozwój osobowy ucznia we wszystkich wymiarach, a więc: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

     Jesteśmy szkołą promującą wartości uniwersalne. Zapewniamy indywidualny i wszechstronny rozwój psychofizyczny uczniów. Jesteśmy szkołą nowoczesną, reagującą na zmiany i otwartą na przyszłość. Opieramy naszą współpracę      z uczniami i rodzicami na zasadach wzajemnego zaufania i szacunku.

     Zapewniamy równe szanse i warunki dostępności do szkoły. Ułatwiamy uczniom i rodzicom dokonanie wyboru szkoły poprzez organizację - "Wieczoru otwartych drzwi",  "Rodzinnego Pikniku Sportowego", zamieszczanie informacji          o szkole na stronie internetowej  oraz blogu szkoły.

     W  szkole  dbamy  systematycznie  o  podnoszenie  poziomu  kształcenia,  od  2007  roku  szkoła  uczestniczy           w Ogólnopolskim Teście Kompetencji Trzecioklasistów organizowanym przez wydawnictwo Operon, a w 2011r po raz pierwszy przystąpiliśmy również do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dzięki analizie wyników naszych trzecioklasistów, wiemy, że uczniowie klas III posiadają umiejętności zarówno językowe jak i matematyczne na wysokim poziomie.

     Uczniowie klas IV-VIII również osiągają wysokie wyniki nauczania z poszczególnych przedmiotów. Średnia ocen cząstkowych szkoły na przestrzeni ostatnich czterech lat wahała się   w przedziale 4,3 –4,6. Uczniowie klas VI na sprawdzianie zewnętrznym osiągali bardzo dobre wyniki, plasujące się w wyniku najwyższym – 9 stanin.

     Wspieramy uczniów zdolnych, szkoła proponuje swoim uczniom zagospodarowanie czasu wolnego po zajęciach lekcyjnych w formie uczestnictwa w kołach zainteresowań oraz kołach przedmiotowych. Otwarci jesteśmy na promocję sportu, dlatego w szkole tworzone są  oddziały sportowe o specjalizacji: tenis ziemny, pływanie, piłka nożna, sporty rakietowe. szkoła współpracuje z klubami i stowarzyszeniami sportowymi – MKP "Warszawianka", Tie Break,    a nauczyciele pracujący w klasach sportowych opracowali własne programy nauczania. Efektem pracy nauczycieli i uczniów jest wiele osiągnięć zdobytych w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

     Mając na uwadze rozwój ucznia, którego należy przygotować do dalszej nauki, W szkole prowadzone były i są innowacje pedagogiczne, metodyczno-programowe, prowadzone z uczniami na I i II etapie edukacyjnym: „Młodzież na rozdrożu”, „Matematyka innego wymiaru”, „Kultura krajów anglojęzycznych na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej z wykorzystaniem lekcji twórczości, za którą nauczycielka otrzymała nagrodę Unii Europejskiej „European Language Label” – Europejski znak Jakości w zakresie Nauczania Języków Obcych, „About Europe in English – O Europie po angielsku”, „Moje portfolio z językiem angielskim w tle”, „Tajemnice zdjęć lotniczych i map – lekcje varsavianistyczne w szkole”, „Z orgiami od wschodu do zachodu  –  cokolwiek to znaczy”  –  autorka  uzyskała  I miejsce w Mazowieckim Konkursie im. J. A. Komeńskiego na innowację pedagogiczną, „Odznaka małego Polaka      i Europejczyka”, „Od eksperymentu, doświadczenia  - do wiedzy”, „Edukacja wielokulturowa – podróże z origami”, „spotkania    z muzyką-rytmiczne zabawy –muzyka i ruch”, „w krainie kolorowych literek-kolorowana ortografia na wesoło”

     Dużym przedsięwzięciem szkoły było uczestnictwo w roku szkolnym 2002/2003 w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Programu  „Szkoła z klasą”. Od października 2003 roku posiadamy certyfikat „Szkoły z klasą”. W następnych latach kontynuowaliśmy uczestnictwo w tym programie i  w roku szkolnym 2005/2006 sześciu naszych nauczycieli otrzymało tytuł „Nauczycieli z klasą”, natomiast w kolejnej edycji programu  w roku 2009/2010  otrzymaliśmy  tytuł  „Szkoły Myślenia”.  Dumą napawa nas również otrzymany w 2010 roku tytuł „Szkoły Bez Przemocy” oraz w czerwcu 2013 roku tytuł „Szkoły z klasą 2.0” świadczący o tym, że kształtujemy wśród uczniów umiejętność odpowiedzialnego korzystania z internetu oraz twórczego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W grudniu 2012 roku nasza placówka uzyskała tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”, przyznawany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, który świadczy o tym, że przyczyniamy się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. W październiku 2013 roku natomiast uzyskaliśmy Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA dla szkół wspierających uczniów uzdolnionych.

     Szkoła realizuje programy kształtujące postawy i zachowania prozdrowotne: „Wiem co jem”, „Lekki tornister”, „Zdrowy uczeń”, „Stop cyberprzemocy”, „Poznaj Bezpieczny Internet - Sieciaki”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole” . Szkoła współpracuje ze Związkiem Harcerstwa Polskiego – na naszym terenie działa drużyna zuchowa i harcerska. Współpracujemy ze Strażą Miejską,która realizuje w klasach 0-VIII programy profilaktyczne.

     W partnerstwie z  Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego realizujemy projekt unijny w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji. Nawiązaliśmy kontakt ze Stowarzyszeniem Międzynarodowe Wioski dziecięce CISV (Cildren’s International Summer Villages), międzynarodową organizacją działającą na rzecz pokoju przez edukację dzieci i młodzieży. Wolontariusze tego Stowarzyszenia przeprowadzają warsztaty dla uczniów klas IV-VI na temat praw człowieka.

     Systematycznie polepszamy bazę lokalową dostosowując ją do potrzeb naszych uczniów, co wpływa na podniesienie standardu nauczania. Szkoła ma nowoczesne boiska, salę gimnastyczną, salę zabaw,  plac zabaw. Sale lekcyjne są wyposażony w nowoczesny sprzęt multimedialny. Dla uczniów klas I-III zakupiona została mobilna pracownia komputerowa wyposażona w 28 notebooków.

     Możemy  powiedzieć,  że  wyróżnia  nas  przyjazna  i  życzliwa  atmosfera oraz profesjonalna kadra, systematyczna    i merytoryczna współpraca z rodzicami, a także ze środowiskiem lokalnym. Tworzymy szkołę, w której każdy może się realizować. Osiągamy to poprzez rozwijanie  indywidualnych  możliwości  intelektualnych  i  emocjonalnych  naszych uczniów.  Nasi absolwenci są należycie wyedukowani i przygotowani do wejścia na kolejne stopnie edukacji.  Realizują  swoje  talenty  i  zainteresowania oraz mają ukształtowane poczucie odpowiedzialności, wiary w siebie i we własne działania.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 319 im. M. Kann
   • sp319@eduwarszawa.pl
   • sekretariat czynny: ul. ZWM godz. 8:00 - 16:00 tel. (22) 259 41 20 tel. (22) 259 41 21 sekretariat Wokalna godz. 8:00-16:00 tel. (22) 259 41 70 kom. +48 515 185 768 Świetlica tel. (22) 259 41 26 Pedagog szkolny (22) 259 41 28 Pielęgniarka (22) 259 41 27 Portiernia (22) 259 41 29
   • ul. Związku Walki Młodych 10 02 - 786 Warszawa ul. Wokalna 1 02-787 Warszawa 02-786 Warszawa Poland
   • p. Agnieszka Dolata IODO - iod.dbfounw@eduwarszawa.pl
   • sp319@eduwarszawa.pl
   • lucyna.seweryn-szczeblewska@sp319.pl
  • Logowanie